Voorwaarden en Privacy

Alle rechten voorbehouden


Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van de eigenaar van deze website komen. 
 
Privacyverklaring


Allereerst.
Ik doe niets geks met je gegevens en zal deze al helemaal niet verkopen. De verkregen gegevens zijn vertrouwelijk en blijven vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.  


 1. Grondslag voor gebruik van gegevens. Ik leg niet meer gegevens vast dan nodig voor communicatie met c.q. informatieverstrekking aan jou.
 2. Bewaartermijn. Gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk. Na beëindiging van de contacten met jou, worden de gegevens direct vernietigd.  
 3. Externe uitwisseling van gegevens.
Gegevens worden dus niet ter beschikking gesteld aan externe organisaties.
 4. Rechten van contacten. Je hebt recht op inzage in de door jou verstrekte persoonsgegevens en je hebt het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens.
Vragen of verzoeken m.b.t. privacy gerelateerde zaken kunnen gericht worden aan mij via info@mennovospaintings.nl. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van gegevens door mij bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 5. Bescherming gegevens. Ik neem de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Mocht zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek voordoen c.q. gesignaleerd worden, meld dit dan zo snel mogelijk bij mij. Ik beoordeel direct de ernst en het effect van het incident, neem direct maatregelen om verdere schade te voorkomen en stel structurele verbeteringen in werking om herhaling te voorkomen. Als een datalek/incident geen nadelige gevolgen heeft voor jou is geen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens nodig. Anders volgt door mij melding bij Autoriteit Persoonsgegevens conform wettelijke eisen.
 6. Analytics en cookies. Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de frequentie van de opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Daarnaast houd ik de mogelijkheid open om gebruik te maken van cookies. Een cookie bevat gegevens, zodat de bezoeker kan worden herkend, telkens als deze de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op de bezoeker in te stellen.
Iedere bezoeker kan in zijn/haar browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website.
  Voor de (werking van de) website wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plugins van derden. Ikj heb geen invloed op wat betreffende diensten eventueel met jouw gegevens doen.
  Social Media buttons.
 Ik wil het jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om informatie van deze website te delen. Dit kan doormiddel van een aantal social media buttons. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.
 7. Ter afsluiting. Als je vragen en/of opmerkingen hebt, verneem ik dit graag. Ik zal eerlijk en transparant met jou communiceren.